23-01-11

Herevaluatie van de taal

Veel mensen vinden dat ik geen afasie meer heb en toch voel ik dat het nog niet helemaal inorde is. Ik heb een Akense afasietest gevraagd, ik wil weten welke vorderingen ik heb gemaakt sinds mijn cva, de eerste en de laatste test zijn door dezelfde logopediste uitgevoerd. Ik gebruik kleurtjes om mijn evolutie te zien.

Evaluatie 07/2009  / Herevaluatie 11/2010 / Mijn gedachten (vandaag - de herevaluatie was 2 maanden geleden maar ik heb er eerst over nagedacht voordat ik het heb gepost).

Aanmelding: afasie na CVA

Herevaluatie van de taal na een CVA, op vraag van betrokkene. Afa volgde gedurende ongeveer een half jaar logopedische therapie. Zij stopte op eigen initiatief.

Token test:

TokenTest .JPGHet is moeilijk om medische verslagen te begrijpen, ze gebruiken medische termen, met google vond ik het prentje 'Token Test' en dan herinner ik wat de test was. De vragen zijn mondeling: Duid aan, een klein geel vierkant en een grote, rode cirkel ... voor mij is het moeilijk, ik moet mij concentreren en die woorden blijven half hangen ... ik heb vooral 'auditief' een probleem.

Deel1: correct / correct

Deel2: 8/10 correct (2x 1 item fout)9/10 (1 fout tegen de vorm)

Deel3: 8/10 correct / 9/10 correct

Afa 'zoekt' naar de oplossing door het gevraagde te herhalen en te analyseren.

Afa dacht bij elke opdracht extra na en herhaalde steeds de opdracht voor zichzelf 1 of meerdere malen.

Naspreken:

Nazeggen van zinnen vind ik moeilijk, ik heb nog steeds 'conductie'-afasie.

Eenlettergrepige woorden: 7/10 3/10 zoekgedrag om de correcte uitspraak te vinden

Leen en vreemde woorden: 7/10 / 9/10

Samengestelde woorden: te moeilijk / 5/10 correct 5/10 aarzelend met zoekgedrag

Zinnen: te moeilijk / te moeilijk

Schrijftaal:

Hardop lezen: correct - vlot gelezen / correct

Schrijven: correct

Benoemen:

Ik ben toch wel veel beter geworden ... ik heb veel minder woordvindingsproblemen (afasie van Broca)!

Enkelvoudige nomina:  6/10 / correct 10/10

Kleuren: correct (vlot) / correct (vlot)

Composita: 1/10 de andere items werden uitgelegd met behulp van gebaren en omschrijvingen / correct 10/10

Situaties en handelingen: 7/10 correct 3/10 met zoekgedrag

Taalbegrip:

Ja ik heb nog soms begripsproblemen (afasie van Wernicke).

Auditief woordbegrip: 9/10 / 8/10

Auditief zinsbegrip: 8/10 / 9/10

Leesinhoudelijk woordbegrip: 8/10 / 10/10

Leesinhoudelijk zinsbegrip: 7/10 3/10 verwant begrip

Afa geeft zelf aan het gevraagde niet volledig te begrijpen maar door deductie het antwoord te vinden.

Spontaan spreken:

Afa praat zeer veel en erg omslachtig, ze wil alles uitleggen, alles begrijpen wat er aangeboden wordt. Ze tracht voortdurend orde in haar gedachten te brengen, ze schrijft alles op. De woorden 'zien' helpt haar om ze te begrijpen. Zij praat in telegramstijl met weinig goede zinsconstructies, voorzetsels, werkwoorden en voornaamwoorden. Ze vraagt vaak te herhalen wat er gevraagd werd om zeker te zijn dat ze het begrepen heeft.

Afa kan een dialoog voeren. Naarmate het gesprek complexer wordt, zijn er meer begripsproblemen. Plots veranderen van onderwerp is erg moeilijk. Afa vertelt zelf dat het volgen van TV-programma's en lezen van een boek erg moeilijk zijn. Er zijn dan duidelijke begripsproblemen. Momenteel gaat Afa terug werken. Haar beroep uitoefenen lukt alhoewel ze ook daar begripsproblemen en woordvindingsproblemen ondervindt.

Besluit:

Afa heeft een ernstige gemengde afasie. Intensieve logopedische therapie is noodzakelijk. (Therapie-inhoud: alle aspecten van taal, taalbegrip, taalgebruik, functionele taal).

Afa heeft nog receptieve en expressieve problemen. Verder zetten van de logopedische met nadruk op complexe opdrachten zou zinvol zijn.

Het verslag is eerlijk en wel negatief, vind ik. Ik had gehoopt dat ik betere uitslagen zou hebben. Ergens ben ik wel blij dat de logopediste het ziet dat ik afasie heb terwijl sommige mensen dat niet vinden.

Woordenboek:

Broca-afasie = Motorische / expressieve afasie

Wernicke-afasie = Sensorische / receptieve afasie

Conductie-afasie = Regenboogvormige zenuwbaan is beschadigd / patiënt kan voorgezegde woorden niet herhalen

De commentaren zijn gesloten.